آموزشگاه علمی رحمانی

برگزاری کلاس های کنکور تقویتی

مشاوره رایگان

  • کد خبر: 100017
  • زمان: یکشنبه , 1395/03/04
  • تعداد بازدید : 1395

مبهمات


مبهمات

آیا میدانستید ......
∞ + ∞ = ∞
-∞ + -∞ = -∞
∞ × ∞ = ∞
-∞ × -∞ = ∞
-∞ × ∞ = -∞
x + ∞ = ∞
x + (-∞) = -∞
x - ∞ = -∞
x - (-∞) = ∞
جواب این معادلات را ریاضیدانان یافته اند
اما
0 × ∞
0 / 0
∞ - ∞
∞ / ∞
بە توان 0
1بە توان
 0 بە توان 0
0 بە توان
را حالت های مبهم گوییم.